Lei­beiningar um rafrŠn skil, sˇtt 29.11.2020 10:07:34


Ξ Valmynd

7.6  HlutabrÚfaeign - kaup og sala

 
Á eyðublaðinu Hlutabréfaeign – kaup og sala RSK 3.19 skal gera grein fyrir hlutabréfaeign í hlutafélögum, hlutum í einkahlutafélögum, stofnfjárbréfum í sparisjóðum og samvinnuhlutabréfum. Gera skal grein fyrir allri hlutabréfaeign í upphafi ársins ásamt hlutabréfakaupum og hlutabréfasölu og öðrum breytingum sem urðu á árinu. Sem dæmi um aðrar breytingar má nefna fengin jöfnunarhlutabréf og hlutabréf látin af hendi og önnur fengin í staðinn í tengslum við sameiningu félaga. Á eyðublaðinu skal því gera grein fyrir öllum breytingum sem verða á hlutabréfaeign á árinu, ásamt því að gera grein fyrir arði og staðgreiðslu af arði. Eyðublaðið skal ætíð fylgja með framtali hafi framteljandi átt eitthvað af áðurnefndum verðbréfum einhvern tímann á árinu. Á eyðublaðinu er haldið utan um kaupverð hlutabréfa og verður útreikningur á söluhagnaði þar með gerður auðveldari.
 
Áritað er inn á eyðublaðið hlutabréfaeign í upphafi árs skv. árslokastöðu hlutabréfaeignar á framtali fyrra árs. Jafnframt er arður og staðgreiðsla af arði áritað inn á blaðið skv. innsendum hlutafjármiðum. Öll útfylling vegna hlutabréfaeignar og vegna kaupa og sölu hlutabréfa er gerð á eyðublaðinu. Hlutabréfaeign í árslok og eftir atvikum söluhagnaður hlutabréfa mun síðan flytjast yfir á persónuframtalið í viðeigandi reiti. Ekki er því hægt að færa beint í kafla 3.5 og 3.6 á fjármagnstekjusíðu framtals.
 
 
Kaupverð
Með kaupverði er átt við það verð sem greitt var fyrir bréfin þegar þau voru keypt, án framreiknings, ef þau voru keypt 1997 eða síðar.
 
Hafi bréfin verið keypt 1996 eða fyrr skal kaupverð þeirra framreiknað með þeim stuðli sem gildir fyrir viðkomandi kaupár. Ef jöfnunarverðmæti bréfanna er hærra en framreiknað kaupverð er það notað í staðinn, eins og nánar er skýrt hér á eftir.
 
 
Gera skal grein fyrir hlutabréfaeign og kaupum og sölu hlutabréfa og stofnfjárbréfa í sparisjóðum á eyðublaðinu . Innborgun hlutafjár við stofnun hlutafélags eða við hlutafjáraukningu jafngildir kaupum á hlutabréfum og skal því gera grein fyrir innborguninni (kaupunum) á þessu eyðublaði. Samkvæmt lögum nr. 90/2003 fer söluhagnaður hlutabréfa í 20% skattþrep.
 
 
Söluverð
Með söluverði er átt við söluandvirði að frádregnum beinum sölukostnaði.
 
 
Söluhagnaður/sölutap
Hagnaður eða tap á sölu hlutabréfa telst mismunur á söluverði og kaupverði. Tap af sölu hlutabréfa er heimilt að draga frá hagnaði af sölu annarra hlutabréfa á sama ári. Tap á hlutabréfum vegna gjaldþrots eða verðfalls má ekki draga frá hagnaði. Söluhagnaður færist í reit 164 í lið 3.8 á framtali. Sölutap færist ekki á framtal.
 
Kaupverð hlutabréfa sem keypt voru 1996 eða fyrr - jöfnunarverðmæti eða framreiknað kaupverð
Við sölu á hlutabréfum sem framteljandi eignaðist fyrir árslok 1996 hefur hann val um hvort hann notar jöfnunarverðmæti hlutabréfanna eða framreiknað kaupverð.
 
Jöfnunarverðmætið er margfeldi nafnverðs þeirra hlutabréfa sem verið er að selja og jöfnunarstuðuls félagsins. Þá skal nota nafnverð eins og það var í árslok 1996, en jöfnunarhlutabréf sem kunna að hafa verið gefin út síðar teljast ekki til nafnverðs í þessu sambandi.
 
Stuðull fyrir jöfnunarverðmæti kemur sjálfkrafa fram á hlutabréfablaðinu RSK 3.19 í rafrænum skilum.

Stuðla fyrir framreikning á kaupverði hlutabréfa er að finna í kafla 8.4.1.

Kaupverð hlutabréfa sem keypt hafa verið á undirverði
Hafi starfsmaður hlutafélags keypt hlutabréf í félaginu á undirverði, þ.e. verði sem er lægra en markaðsverð, telst mismunur á kaupverði og markaðsverði til hlunninda. Hann færist í kafla 2.2 á framtali, en markaðsverðið telst kaupverð og gera skal grein fyrir því sem kaupum á eyðublaði RSK 3.19 og telst félagið vera seljandi.
 
 
Keypt hlutabréf samkvæmt kaupréttarsamningi
Hafi starfsmaður gert kaupréttarsamning við félagið sem hann starfar hjá gilda sérreglur um skattlagninguna. Gera skal grein fyrir kaupunum á eyðublaði RSK 3.19 og telst félagið vera seljandi. Skattlagning kemur fyrst til við sölu bréfanna ef um söluhagnað er að ræða og fer þá eftir almennum reglum um söluhagnað hlutabréfa. Til að falla undir þessa tegund skattlagningar þurfa bæði hlutafélagið og starfsmaðurinn að uppfylla ákveðin skilyrði, m.a. þarf hlutafélagið að fá staðfesta kaupréttaráætlun hjá ríkisskattstjóra.
 
 
Kaupverð hlutabréfa - niðurfært kaupverð
Hafi kaupverð verið fært niður vegna söluhagnaðar áður seldra hlutabréfa, eins og heimilt var á árunum 1996-2001, skal þannig niðurfært kaupverð lagt til grundvallar við ákvörðun söluhagnaðar.
 
 
Kaupverð hlutabréfa við samruna félaga
Kaupverð hlutabréfa, sem framteljandi hefur eignast við samruna hlutafélaga skv. 51. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, skal ákvarðast jafnt kaupverði þeirra hlutabréfa sem hann lét af hendi.
 
 
Meðalkaupverð
Þegar ákvarða skal hagnað af sölu hlutabréfa skal kaupverð hvers hlutabréfs teljast jafnt meðalkaupverði allra hlutabréfa sömu tegundar í hendi sama eiganda. Ekki þarf þó að reikna út meðalkaupverð þegar maður selur öll hlutabréf sem hann á í tilteknu félagi.
 
 
Hlutabréf sem veittu rétt til skattafrádráttar seld áður en eignarhaldstíma er náð
Réttur til frádráttar vegna fjárfestingar í atvinnurekstri gilti til og með tekjuárinu 2002. Þeir sem nýttu sér þennan rétt vegna kaupa á hlutabréfum þurfa að eiga bréfin yfir 5 áramót. Séu bréfin seld innan þess tíma, öll eða hluti þeirra, skal tekjufæra áður fenginn frádrátt.
 
Þegar áður fenginn frádráttur er færður til tekna af þessum sökum er tekjufærslan skráð í ótölusettan reit í lið 2.3 á framtali.
 

Ekki skal þó beita ákvæði um tekjufærslu frádráttar ef keypt eru á sama ári, og eigi síðar en 30 dögum eftir söluna, önnur hlutabréf í hlutafélagi sem skráð er í kauphöll á Evrópska efnahagssvæðinu. Sama gildir séu keypt hlutabréf í hlutafélagi sem er með hlutafé a.m.k. að fjárhæð kr. 22.000.000, fjöldi hluthafa a.m.k. 25 og fyrir liggur að engar hömlur eru lagðar á viðskipti með hlutabréfin og ársreikningur er öllum aðgengilegur. Þá gildir þetta einnig um afhendingu hlutdeildarskírteina í stað hlutabréfa sem fjallað er um í bráðabirgðaákvæði VIII í lögum nr. 90/2003, sbr. 4. mgr. þess ákvæðis.

Sé kaupverð hlutabréfa sem keypt voru í staðinn lægra en söluverð hinna seldu bréfa skal tekjufæra áður fenginn frádrátt hlutfallslega.
Dæmi: Seld eru hlutabréf á árinu 2005 sem veittu frádrátt frá tekjuskattsstofni á framtali 2003 að fjárhæð kr. 160.000. Söluverðið var kr. 500.000 og keypt voru hlutabréf í staðinn fyrir kr. 400.000 eða 80% af söluverði. Tekjufæra skal þá 20% af áður fengnum frádrætti og færa í ótölusettan reit á framtali, eða kr. 32.000.
 
 
Sérstök hlutabréf
Sérstök hlutabréf teljast hlutabréf sem voru keypt á árunum 1990-1996 og veittu rétt til skattafrádráttar.
Hagnaður af sölu þessara bréfa er skattfrjáls að hámarki kr. 367.625 hjá einstaklingi og kr. 735.250 hjá hjónum.
 
 
Erlend hlutabréf
Gera skal grein fyrir hlutabréfaeign og kaupum og sölu í erlendum félögum. Allar fjárhæðir skulu vera í íslenskum krónum. Færa skal nafnverð og kaupverð hlutabréfa sem útgefin eru í erlendum gjaldmiðli á gengi eins og það var þegar hlutabréfin voru keypt. Nafnverð og kaupverð er því óbreytt í krónutölu á milli ára meðan ekki er um kaup, sölu eða aðra breytingu á eignarhluta í félaginu að ræða. Um sölu á erlendum hlutabréfum gilda sömu reglur og um íslensk hlutabréf hvað varðar söluverð, kaupverð bréfa sem keypt voru 1997 og síðar og framreikning kaupverðs á bréfum sem keypt voru 1996 eða fyrr. Ekki er til jöfnunarverðmæti fyrir erlend hlutafélög.

Nßnar:

 

Fara efst ß sÝ­una ⇑