Leiđbeiningar um rafrćn skil, sótt 23.7.2024 23:46:18


Ξ Valmynd

2.6.7  25% frádráttur frá tekjum erlendra sérfrćđinga

Heimilt er að draga frá tekjuskattsstofni 25% af tekjum ákveðinna erlendra sérfræðinga (sem uppfylla ákveðin skilyrði).  Heimild þessa er að finna í 6. tölul. A-liðar 30. greinar skattalaga nr. 90/2003, og hljóðar hún svo:

Frá tekjum manna, sem ekki eru tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, má draga 25% tekna skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr. þeirra erlendu sérfræðinga sem skattskyldir eru skv. 1. eða 3. gr., fyrstu þrjú árin frá ráðningu í starf, enda séu eftirfarandi skilyrði uppfyllt:

  1. Erlendur sérfræðingur sé ráðinn til starfa hjá lögaðila sem hefur lögheimili eða fasta starfsstöð hér á landi og er sá sem greiðir hinum erlenda starfsmanni tekjur sem sérfræðingi.
  2. Erlendur sérfræðingur hafi ekki verið búsettur eða heimilisfastur hér á landi á næsta 60 mánaða samfelldu tímabili fyrir upphaf starfa hans hér á landi, en þó þannig að fyrstu þrír mánuðir dvalar hérlendis teljast ekki með.
  3. Erlendur sérfræðingur búi yfir þekkingu sem ekki sé fyrir hendi hér á landi nema í litlum mæli.

Skrifleg umsókn um staðfestingu á því að tiltekinn erlendur sérfræðingur uppfylli skilyrði ákvæðisins skal send nefnd, sbr. 3. mgr. Umsókn um staðfestingu ásamt fylgigögnum skal berast eigi síðar en þremur mánuðum eftir að erlendur sérfræðingur hóf störf hér á landi. Vinnuveitandi og/eða starfsmaður skulu senda nefndinni umsókn og skal hún innihalda þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru hlutlægu mati nefndarinnar, sbr. a–c-lið 1. mgr. og 4. mgr.

Ráðherra skipar nefndina sem meta skal hvort skilyrði 1. mgr. fyrir frádrætti frá tekjuskattsstofni séu uppfyllt. Skulu ráðherra sem fer með fjárreiður ríkisins og fjármál og ráðherra sem fer með fræðslumál tilnefna sinn fulltrúa hvor, en sá þriðji skal skipaður án tilnefningar og vera formaður nefndarinnar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.

Nefnd skv. 3. mgr. skal fara yfir þær umsóknir sem berast og meta þær m.a. með tilliti til menntunarstigs, sérþekkingar, reynslu og fjárhæðar launa. Telji nefndin umsækjanda uppfylla skilyrði ákvæðisins skal hún veita umsækjanda staðfestingu á því en hafna umsókn ella. Afrit af staðfestingu umsóknar skal senda ríkisskattstjóra.

Ákvörðun nefndar skv. 4. mgr. er endanleg á stjórnsýslustigi.

Ráðherra er heimilt að setja reglugerð sem kveður nánar á um framkvæmd þessa ákvæðis, m.a. um form og skilyrði umsókna, þær kröfur sem erlendir sérfræðingar þurfa að uppfylla, svo sem varðandi menntun, reynslu og fyrri störf, auk ráðningarsamninga, ásamt starfsháttum nefndarinnar og nefndarskipan.

Þeir erlendu sérfræðingar sem fengið hafa heimild til þessa 25% frádráttar frá tekjum skulu gera grein fyrir frádrættinum í reit 159 í kafla 2.6 á tekjuhlið framtals. Aðrir framteljendur geta ekki fyllt út þennan frádrátt (og sjá því ekki reit 159 á framtali sínu).

ENGLISH

25% Deductions from the income of foreign experts

25% of the income of certain foreign experts (who meet certain conditions) may be deducted from the income tax base. This authorisation can be found in clause 6, Item A of Article 30 of the Tax Act No. 90/2003, and it reads as follows:

From the income of persons not related to their business activity or independent operations, 25% can be deducted from the income, cf. clause 1, Item A of Article 7 of the foreign experts who are taxable, cf. Article 1 or 3, the first three years from employment, provided that the following conditions are met:

  1. Foreign expert is employed by a legal entity that has a registered domicile or permanent operating unit in Iceland and is the entity who pays the foreign employee income as a specialist.
  2. Foreign expert has not been resident or domiciled in Iceland for up to 60 consecutive months before the commencement of their work in Iceland, but in such a way that the first three months of their stay in Iceland are not included.
  3. Foreign expert possessed knowledge not available in Iceland except to a limited extent.

A written application for confirmation that a specific foreign expert fulfills the conditions of the provision shall be sent to a committee, cf. Article 3. An application for confirmation together with supporting documents must be received no later than three months after the foreign expert started working in Iceland. The employer and/or employee shall send the committee an application, and it shall contain the information that is necessary for the committee’s objective assessment, cf. items a–c of paragraph 1 and paragraph 4.

The Minister appoints the committee to assess whether the conditions of paragraph 1 for deductions from the income tax base are met. The Minister in charge of state financing and finance and the Minister in charge of education shall each nominate a representative, but the third shall be appointed without nomination and shall be the chairman of the committee. Alternates shall be appointed in the same manner.

The committee, cf. Paragraph 3, shall review the applications received and evaluate them, e.g. in terms of level of education, expertise, experience and amount of wages. If the committee considers that the applicant fulfills the conditions of the provision, it shall provide the applicant with confirmation of this but otherwise reject the application. A copy of the confirmation of the application must be sent to the Director of Internal Revenue.

The committee’s decision, cf. Paragraph 4, is final at the administrative level.

The Minister of Finance is permitted to set a regulation with further stipulations regarding the implementation of this provision, i.e. on the form and conditions of applications; the requirements that foreign experts must meet, such as regarding education, experience and previous work, as well as employment contracts; and the committee’s working methods and committee composition.

Those foreign experts who have been authorised for this 25% deduction from income shall account for the deduction in field 159 in section 2.6 on the income side of the tax return. Other taxpayers cannot fill in this deduction (and therefore do not see field 159 on their tax return). 

POLSKI

25% odliczenia od dochodów zagranicznych specjalistów

Zezwala się na odliczenie od podstawy opodatkowania 25% dochodów niektórych zagranicznych specjalistów (spełniających określone warunki). Podstawę prawną stanowi art. 30 poz. A pkt 6 ustawy o podatku dochodowym nr 90/2003, który brzmi następująco:

Od dochodów, niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub samodzielną działalnością, można odliczać 25% dochodów zgodnie z art. 7 poz. A pkt 1 w przypadku zagranicznych specjalistów, którzy podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 1 lub 3 przez pierwsze trzy lata po ich zatrudnieniu, jeśli spełnione są następujące warunki:

  1. Zagraniczny specjalista jest zatrudniony do pracy u osoby prawnej, która ma adres rejestrowy lub stałe miejsce działalności w Islandii i która płaci zagranicznemu pracownikowi wynagrodzenie jako specjaliście.
  2. Zagraniczny specjalista nie mógł mieszkać ani posiadać rezydencji podatkowej w Islandii w poprzedzającym nieprzerwanym 60-miesięcznym okresie przed rozpoczęciem zatrudnienia tu w kraju. Nie liczą się jednak pierwsze trzy miesiące pobytu w Islandii.
  3. Zagraniczny specjalista dysponuje wiedzą, która nie jest w kraju powszechna.

Należy przesłać komisji pisemny wniosek o potwierdzenie, że dany zagraniczny specjalista spełnia warunki przepisu prawnego – por. ust. 3. Wniosek o potwierdzenie wraz z załącznikami musi być dostarczony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty rozpoczęcia pracy przez zagranicznego specjalistę w Islandii. Pracodawca i/lub pracownik powinni przesłać do komisji wniosek zawierający informacje niezbędne do dokonania przez komisję bezstronnej oceny – por. ust. 1 pkt a–c oraz ust. 4.

Minister powołuje komisję, która określa, czy warunki ust. 1 do odliczenia od podstawy opodatkowania są spełnione. Minister odpowiedzialny za budżet państwa oraz finanse oraz minister odpowiedzialny za edukację powinni powołać po jednym przedstawicielu, a trzeci powinien być ustanowiony bez powołania i być przewodniczącym komisji. Ich zastępców należy powołać tym samym sposobem.

Komisja działająca zgodnie z ust. 3 powinna rozpatrzyć otrzymane wnioski i ocenić je m.in. pod względem poziomu wykształcenia, specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i wysokości wynagrodzenia. Jeśli komisja uzna, że wnioskujący spełnia warunki przepisów, powinna wydać wnioskującemu odpowiednie potwierdzenie, a w innym przypadku wniosek odrzucić. Kopię potwierdzenia wniosku należy wysłać do Ríkisskattstjóri.

Decyzja komisji zgodnie z ust. 4 jest ostateczna na poziomie administracyjnym.

Minister ma prawo wydać rozporządzenie określające dokładniej realizację tego przepisu, m.in. dotyczące formy i warunków wniosków, wymagań spełnianych przez zagranicznych specjalistów, np. dot. wykształcenia, doświadczenia i wcześniejszego zatrudnienia, wraz z umowami o pracę, a ponadto dot. metod pracy komisji i powoływania jej członków.

Zagraniczni specjaliści, którzy otrzymali uprawnienie do odliczenia 25% od dochodów, powinni to zaznaczyć w polu 159 w rozdziale 2.6 na stronie z dochodami w zeznaniu. Inne osoby składające zeznanie nie mogą wypełnić tego odliczenia (nie widzą zatem pola 159 w swoim zeznaniu).

 

Fara efst á síđuna ⇑