Leiđbeiningar um rafrćn skil, sótt 23.7.2024 23:44:32


Ξ Valmynd

2.8  Tekjur erlendis

Hafi tekna verið aflað erlendis, á sama tíma og maður var heimilisfastur hér á landi, skal færa þær undir þennan lið. Færa skal allar tekjur sem aflað hefur verið erlendis á árinu á sama tíma og maður var heimilisfastur hér á landi, aðrar en arð, vaxtatekjur, laun frá alþjóðstofnunum, leigutekjur og söluhagnað. Tekjur sem hér skal færa eru:
 • Almenn laun
 • Eftirlaun/lífeyrir
 • Eftirlaun/lífeyrir frá almannatryggingum
 • Eftirlaun/lífeyrir opinberir sjóðir
 • Laun frá opinberum aðilum
 • Sjálfstæð starfsemi
 • Hagnaður af atvinnurekstri
 • Stjórnarlaun
 • Sjómennska á fiskiskipi
 • Áhafnir flutningaskipa á alþjóðaleiðum
 • Áhafnir þjónustuskipa
 • Áhafnir flugvéla á alþjóðaleiðum
 • Listamenn og íþróttamenn
 • Erlendir námsmenn sem dvelja á Íslandi
 • Gestaprófessorar erlendis
 • Skattskyldir vinningar
 • Aðrar tekjur
Gefa skal upp í hvaða landi teknanna var aflað og fjárhæð þeirra í erlendri mynt, auk greiddra skatta. Jafnframt þarf að gera grein fyrir því í hvaða mynt tekjurnar voru greiddar og hægt er að velja hvort tekjurnar hafi verið greiddar yfir allt árið eða einstaka mánuði. Gera skal grein fyrir nafni launagreiðanda. Fjárhæð tekna í íslenskum krónum reiknast sjálfkrafa miðað við þær forsendur sem eru gefnar. Þá þarf að tilgreina eðli teknanna með því að velja viðeigandi tekjuflokk í fellilista vefframtals.

Tekjur erlendis sem ekki færast í kafla 2.8

Hafi tekna verið aflað erlendis, áður en maður var heimilisfastur hér á landi eða eftir að heimilisfesti var slitið hér á landi, skal ekki færa þær tekjur undir þennan lið.

Hafi tekjur verið áritaðar þrátt fyrir að maður hafi verið búsettur erlendis allt tekjuárið skulu þær tekjur strikaðar út.

Arð og söluhagnað af erlendum hlutabréfum á að telja fram á hlutabréfablaðinu RSK 3.19, en þaðan færast fjárhæðir í lið 3.6. Vaxtatekjur á að telja fram á þriðju síðu framtals. Innstæður í erlendum bönkum og vexti af þeim í lið 3.2 og erlend verðbréf og kröfur í lið 3.3. Þá skal telja fram leigutekjur af erlendum fasteignum og söluhagnað af erlendum eignum, öðrum en hlutabréfum, í athugasemdareit í lið 1.4 á forsíðu framtalsins.

Frá og með tekjuári 2020 (framtali 2021) skal færa höfundarlaun (þóknanir vegna höfundarréttargreiðslna) í kafla 3.10 á fjármagnstekjusíðu framtalsins, en ekki í kafla 2.8.

Erlendar leigutekjur
Tekjur af leigu af erlendum fasteignum eða lausafjármunum eru færðar í athugasemdareit í lið 1.4 á forsíðu framtalsins. Fjárhæðir eru færðar til tekna í íslenskum krónum. Hafi skattur verið greiddur er hann jafnframt færður inn á framtalið. Mikilvægt er að staðfesting frá viðeigandi erlendu skattyfirvaldi á greiddum skatti fylgi framtali sem viðhengi, séu tekjur frá öðru ríki en Ísland hefur gert tvísköttunarsamning við.
 
Erlendur söluhagnaður, annar en af hlutabréfum
Tekjur vegna söluhagnaðar af öðru en hlutabréfum skal færa í athugasemdareit í lið 1.4 á forsíðu framtalsins. Fjárhæðir eru færðar til tekna í íslenskum krónum. Hafi skattur verið greiddur er hann jafnframt færður inn á framtalið. Mikilvægt er að staðfesting frá viðeigandi erlendu skattyfirvaldi á greiddum skatti fylgi framtali sem viðhengi, séu tekjurnar frá öðru ríki en Ísland hefur gert tvísköttunarsamning við. Þá er jafnframt mikilvægt að tilgreina hvað selt var.

Laun frá alþjóðastofnunum, sem undanþegin eru skattskyldu samkvæmt samningum, á að telja fram í lið 2.3 á tekjusíðu framtals. Sama á við um staðaruppbót sem greidd er vegna starfa erlendis í þjónustu hins íslenska ríkis eða vegna starfsmanna Þróunarsamvinnustofnunar Íslands.
Ef framteljandi bætir við launum frá alþjóðastofnunum í kafla 2.3 þarf jafnframt að geta um það í athugasemdakafla 1.4 á forsíðu framtalsins.

ENGLISH

Foreign income

If income was earned abroad at the same time as the person was domiciled in Iceland, it shall be entered in this section. All income earned abroad during the year at the same time as the person was domiciled in Iceland shall be entered, other than dividends, interest income, wages from international organisations, rental income and sale profits. Income that shall be entered here is:

 • General wages
 • Retirement/pension
 • Social Security
 • Retirement/pension public funds
 • Wages from public entities
 • Independent business operations
 • Profit from business activities
 • Board salary
 • Seafaring on a fishing vessel
 • Crews of cargo ships on international routes
 • Crews of airplanes on international routes
 • Artists and athletes
 • Foreign students
 • Visiting professors abroad
 • Taxable winnings
 • Other income

The country in which the income was earned and their amount in foreign currency, as well as taxes paid, must be stated. It is also necessary to state in which currency the income was paid, and it is possible to choose whether the income was paid throughout the year or individual months. The name of the employer must be stated. The amount of income in Icelandic krónur is calculated automatically based on the prerequisites given. The nature of the income must be explained by selecting the appropriate income category in the drop-down list on the online return.

Foreign income not entered in section 2.8

If income was earned abroad at the same time as the person was domiciled in Iceland, or after residency was terminated, it shall not be entered in this section.

If income has been endorsed despite the fact that a person has lived abroad for the entire income year, that income shall be crossed out.

Dividends and sales profits on foreign shares are to be included in the shares sheet RSK 3.19, from which amounts are transferred to section 3.6. Interest income should be declared on the third page of the tax return. Deposits in foreign banks and interest on them in should be declares in section 3.2 and foreign securities and claims in section 3.3. Rental income from foreign real estate and sales profits from foreign assets, other than shares, shall be included in the comment box in section 1.4 on the front page of the return.

From the income year 2020 (2021 tax return), royalties (royalties for copyright payments) shall be entered in section 3.10 on the capital gains page of the tax return, but not in section 2.8.

Foreign rental income
Rental income from foreign real estate or personal property shall be entered in the comment box in section 1.4 on the front page of the return. Amounts are entered in ISK (Icelandic krónur). If tax has been paid, it is also entered in the tax return. It is important that the confirmation from the relevant foreign tax authority of the tax paid is submitted as an attachment with the tax return if the income is from a country other than with which Iceland has entered into a double taxation agreement.

Foreign sales profit, other than shares
Sales profits other than shares shall be included in the comment box in section 1.4 on the front page of the return. Amounts are entered in ISK (Icelandic krónur). If tax has been paid, it is also entered in the tax return. It is important that the confirmation from the relevant foreign tax authority of the tax paid is submitted as an attachment with the tax return if the income is from a country other than with which Iceland has entered into a double taxation agreement. It is also important to specify what was sold.

Wages from international organisations that are exempt from tax under agreements should be declared in section 2.3 on the income page of the tax return. The same applies to location allowance paid because of persons working abroad in the services of the Icelandic state or for employees of the Icelandic International Development Agency.
If the taxpayer adds wages from international organisations in section 2.3, this must also be mentioned in the comments in section 1.4 on the front page of the return.

POLSKI

Dochody za granicą

W przypadku uzyskiwania dochodu za granicą w czasie posiadania rezydencji podatkowej w Islandii należy go umieścić w tej pozycji. Należy ująć wszystkie dochody uzyskane za granicą w ciągu roku w czasie posiadania rezydencji podatkowej w Islandii, poza dywidendą, przychodem z odsetek, wynagrodzeniem od międzynarodowych instytucji, dochodów z najmu i ze sprzedaży. Dochody, które należy umieścić w tym polu:

 • Ogólne wynagrodzenie
 • Emerytura/renta
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Emerytura/renta z powszechnych funduszów
 • Wynagrodzenie z instytucji publicznych
 • Samodzielna działalność
 • Przychód z działalności gospodarczej
 • Wynagrodzenia członków zarządu
 • Rybołówstwo na statku
 • Załogi statków transportowych na międzynarodowych trasach
 • Załogi samolotów na międzynarodowych trasach
 • Artyści i sportowcy
 • Zagraniczni uczniowie i studenci
 • Wizytujący profesorowie za granicą
 • Opodatkowane nagrody
 • Inne dochody

Należy podać kraj uzyskania dochodów oraz ich kwoty w zagranicznej walucie, jak również zapłacone podatki. Należy ponadto wykazać, w jakie walucie wypłacono dochód, i można wybrać, czy otrzymywano dochód przez cały rok, czy przez pojedyncze miesiące. Należy podać nazwę płatnika dochodów. Kwota dochodów w koronach islandzkich wyliczana jest automatycznie nad podstawie podanych informacji. Ponadto należy podać rodzaj dochodów poprzez wybranie odpowiedniej kategorii w rozwijanej liście w internetowym zeznaniu podatkowym.

Zagraniczne dochody nieumieszczane w rozdziale 2.8

W przypadku uzyskiwania dochodu za granicą przed posiadaniem rezydencji podatkowej w Islandii lub po ustaniu rezydencji podatkowej w Islandii nie należy go umieszczać w tej pozycji.

Jeśli dochody zostały naniesione mimo mieszkania za granicą przez cały rok dochodowy, należy je wykreślić.

Dywidendy oraz dochód ze sprzedaży zagranicznych akcji należy rozliczać na stronie z akcjami RSK 3.19, skąd kwoty są przenoszone do pozycji 3.6. Przychód z odsetek należy rozliczyć na trzeciej stronie zeznania. Środki w zagranicznych bankach i odsetki od nich w pozycji 3.2, a zagraniczne akcje i roszczenia w pozycji 3.3. Ponadto należy rozliczyć dochody z najmu zagranicznych nieruchomości oraz dochody ze sprzedaży zagranicznego majątku, poza akcjami, w polu przeznaczonym na uwagi w pozycji 1.4 na pierwszej stronie zeznania.

Od roku dochodowego 2020 (zeznanie 2021) należy umieszczać honoraria (tantiemy z tytułu praw autorskich) w rozdziale 3.10 na stronie dochodów kapitałowych zeznania, a nie w rozdziale 2.8.

Zagraniczne dochody z najmu
Dochody z najmu zagranicznych nieruchomości lub ruchomości umieszcza się w polu na uwagi w pozycji 1.4 na pierwszej stronie zeznania. Kwoty należy wpisywać w koronach islandzkich. Jeśli zapłacono podatek, należy go również umieścić w zeznaniu. Ważne, żeby dołączyć w formie załącznika potwierdzenie od zagranicznego urzędu podatkowego o zapłaconym podatku, jeśli dochody pochodzą z kraju, z którym Islandia nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zagraniczny dochód ze sprzedaży, poza dochodem ze sprzedaży akcji
Dochód ze sprzedaży innych rzeczy niż akcje należy umieścić w polu na uwagi w pozycji 1.4 na pierwszej stronie zeznania. Kwoty należy wpisywać w koronach islandzkich. Jeśli zapłacono podatek, należy go również umieścić w zeznaniu. Ważne, żeby dołączyć w formie załącznika potwierdzenie od zagranicznego urzędu podatkowego o zapłaconym podatku, jeśli dochody pochodzą z kraju, z którym Islandia nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto należy koniecznie określić przedmiot sprzedaży.

Wynagrodzenie z instytucji międzynarodowych, zwolnione z podatku na podstawie umów, należy rozliczyć w polu 2.3 na stronie z dochodami w zeznaniu. To samo dotyczy dodatku miejscowego wypłacanego za pracę za granicą na rzecz państwa islandzkiego lub dla pracowników Þróunarsamvinnustofnun Íslands.
Jeśli osoba składająca zeznanie dopisze wynagrodzenie z instytucji międzynarodowych w rozdziale 2.3, należy ponadto o tym wspomnieć w polu na uwagi 1.4 na pierwszej stronie zeznania.

 

Fara efst á síđuna ⇑