Lei­beiningar um rafrŠn skil, sˇtt 25.6.2024 01:00:27


Ξ Valmynd

3  Fjßrmagnstekjur og peningalegar eignir

Fjármagnstekjur eru vaxtatekjur, arður, söluhagnaður, leigutekjur utan rekstrar og höfundarréttargreiðslur. Með vaxtatekjum er átt við vexti, verðbætur, afföll og gengishagnað. Vaxtatekjur sem áfallnar voru fyrir gildistöku laga um skatt á fjármagnstekjur, þ.e. fyrir 1. janúar 1997, eiga ekki að færast á framtal því þær mynda ekki stofn til skatts á fjármagnstekjur.

ENGLISH

Capital gains and monetary assets

Capital gains is interest income, dividends, sales profits, rental income outside of business activities and copyright payments. Interest income refers to interest, price level adjustments, discounts and exchange rate gains. Interest income that was accrued before the entry into force of the Capital Gains Tax Act, i.e. before 1 January 1997, should not be entered in the tax return because they do not form the basis for tax on capital gains

POLSKI

Dochody kapitałowe oraz majątek pieniężny

Dochody kapitałowe to przychód z odsetek, dywidenda, dochód ze sprzedaży, dochód z najmu niezwiązanego z działalnością gospodarczą oraz honoraria. Przed dochód z odsetek rozumie się odsetki, indeksację, dyskonto oraz przychód z kursu walut. Przychodu z odsetek, który był naliczony przed wejściem w życie ustawy o dochodach kapitałowych, tzn. przed 1 stycznia 1997, nie należy nanosić na zeznanie, ponieważ nie wlicza się do podstawy podatku od dochodów kapitałowych.

Nßnar:

 

Fara efst ß sÝ­una ⇑