Leiđbeiningar um rafrćn skil, sótt 23.7.2024 14:16:46


Ξ Valmynd

2.3.1  Greiđslur frá Tryggingastofnun ríkisins

Allar greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins (TR) og Sjúkratryggingum Íslands eru áritaðar á framtalið.

TR endurreikar bótarétt framteljanda á tekjuárinu á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga um aðrar tekjur ársins. Endurreiknaða fjárhæðin er árituð í reit 40 í skattframtali og stemmir því ekki endilega við fjárhæð samkvæmt síðasta greiðsluseðli ársins frá TR.

TR kann jafnframt að endurreikna bótarétt tekjuársins að nýju þegar staðfest skattframtal liggur fyrir og senda nýjar upplýsingar um bótarétt tekjuársins til RSK ef þörf er á. Ef slík breyting verður gerð er hún tilkynnt framteljanda sérstaklega á þjónustusíðu á skattur.is.

 • Ellilífeyrir
 • Dagpeningar
 • Dánarbætur
 • Ellilífeyrir
 • Endurhæfingarlífeyrir
 • Foreldragreiðslur
 • Heimilisuppbót
 • Maka- og umönnunarbætur
 • Mæðra- og feðralaun
 • Niðurfelling kröfu vegna ofgreiðslu
 • Orlofs- og desemberuppbætur
 • Sjúkra - og slysadagpeningar
 • Skattskyld sjúklingatrygging
 • Tekjutrygging
 • Uppbót vegna reksturs bifreiðar
 • Uppbætur
 • Vasapeningar
 • Örorkulífeyrir og örorkustyrkur
 • Örorkulífeyrir frá TR vegna slysa. Sé hann vegna barna yngri en 16 ára telst hann sem tekjur hjá framfæranda og skiptist þá jafnt ef um hjón eða sambúðarfólk er að ræða

 

ENGLISH

Payments from the Social Insurance Administration

All payments from the Social Insurance Administration (Tryggingastofnun Ríkisins – TR) and the Icelandic Health Insurance (Sjúkratryggingar Íslands) are endorsed on the return.

TR recalculates the compensation entitlement for the taxpayer during the income year on the basis of available information on other income for the year. The recalculated amount is endorsed in field 40 of the tax return and therefore does not necessarily match the amount according to the last payment slip of the year from TR.

TR may also recalculate the compensation entitlement for the income year again when a verified tax return is available and send new information on the compensation entitlement for the income year to RSK if required. If such a change occurs, it is reported to the taxpayer on the service page at skattur.is.

 • Old-age pension
 • Per diem payments
 • Death benefits
 • Old-age pension
 • Rehabilitation pension
 • Parental payments
 • Household supplement
 • Spouse and care benefits
 • Mother/father salary
 • Cancellation of claim due to overpayment
 • Holiday allowance and December bonuses
 • Sickness and accident per diem payments
 • Taxable patient insurance
 • Income supplement
 • Supplement for driving a vehicle
 • Supplements
 • Personal allowances
 • Disability pension and disability allowance
 • Disability pension from TR due to accidents; if it is for of children under the age of 16, it is counted as income for the supporter and is evenly divided in the case of spouses or cohabitants

POLSKI

Wypłaty z Tryggingastofnun ríkisins

Wszystkie wypłaty z Tryggingastofnun ríkisins (TR) oraz Sjúkratryggingar Íslands są nanoszone na zeznanie.

TR przelicza prawo do świadczeń osoby składającej zeznanie w roku dochodowym na podstawie dostępnych informacji o innych dochodach roku. Przeliczony dochód nanoszony jest na pole 40 w zeznaniu podatkowym, nie zgadza się więc koniecznie z kwotą z ostatniego potwierdzenia wypłaty z TR.

TR może ponadto ponownie przeliczyć prawo do świadczeń w roku dochodowym, gdy będzie dostępne zatwierdzone zeznanie podatkowe, oraz – w razie potrzeby – wysłać nowe informacje o prawie do świadczeń w roku dochodowym do RSK. W przypadku takiej zmiany osoba składająca zeznanie zostanie o niej oddzielnie poinformowana na stronie usługowej na skattur.is.

 • Emerytura
 • Dieta
 • Zasiłek pośmiertny
 • Emerytura
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Wypłaty rodzicielskie (Foreldragreiðslur)
 • Dodatek do prowadzenia gospodarstwa domowego (Heimilisuppbót)
 • Zasiłek małżeński i rodzicielski (Maka- og umönnunarbætur)
 • Wynagrodzenie macierzyńskie i ojcowskie (Mæðra- og feðralaun)
 • Umorzenie roszczenia związanego z nadpłatą
 • Dodatek urlopowy i grudniowy
 • Dieta z tytułu choroby lub wypadku
 • Opodatkowane ubezpieczenie pacjenta
 • Zabezpieczenie dochodu (Tekjutrygging)
 • Dodatek do utrzymania samochodu
 • Dodatki
 • Kieszonkowe
 • Renta i dodatek rentowy
 • Renta z TR z powodu wypadku. Jeśli jest na dzieci poniżej 16. roku życia, wlicza się ją do dochodu osoby utrzymującej dziecko i dzieli się po równo w przypadku małżonków lub konkubentów.

 

Fara efst á síđuna ⇑