Leiđbeiningar um rafrćn skil, sótt 23.7.2024 14:40:48


Ξ Valmynd

2.6.5  Frádráttur á móti öđrum styrkjum og starfstengdum greiđslum

Reitur 157:
Frádráttur frá öðrum styrkjum og starfstengdum greiðslum. Ef gerð er krafa um frádrátt vegna kostnaðar á móti styrkjum til sérstakra verkefna eða starfstengdum greiðslum, án þess að um sjálfstæðan atvinnurekstur sé að ræða, færist sá frádráttur í þennan reit. Frádrátturinn getur aldrei orðið hærri en móttekin greiðsla.

Kostnaður á móti tekjufærðum ættleiðingarstyrk frá Vinnumálastofnun færist hér. Einnig frádráttur á móti samgöngugreiðslum, sem getur mestur orðið 102.000 kr. Sama á við um kostnað vegna líkamsræktar sem getur að hámarki orðið 60.000 kr.

Gera skal sundurliðaða grein fyrir kostnaðinum á sérstöku yfirliti sem fylgja skal framtalinu (sérstakt undirblað á vefframtali sem opnast þegar smellt er á Færa frádrátt). Heildarkostnaður skv. yfirlitinu færist síðan í reit 157. Frádráttur heimilast ekki á móti styrkjum vegna persónulegra útgjalda, s.s. vegna gleraugnakaupa, heyrnartækjakaupa, glasafrjóvgunar, krabbameinsskoðunar, ættleiðinga, tannviðgerða, sjúkraþjálfunar, sálfræðiþjónustu, dvalar á heilsustofnunum og útfarar.

Ef áritaðar eru tilfallandi verktakagreiðslur í reit 196 í kafla 2.3 er ekki hægt að færa frádrátt á móti þeim í reit 157.  Þá þarf að flytja fjárhæðina (tekjurnar) inn á rekstrarblað (RSK 4.10, 4.11, 4.08 eða 1.04) og færa frádráttinn innan þess blaðs.

Frádráttur vegna umönnunar:

Smelltu á kaflaheiti hér að neðan til að fá nánari upplýsingar um frádrátt á móti greiðslum vegna umönnunar.

7.10.3  Fósturbörn

7.10.4  Stuðningsfjölskyldur

7.10.5  Vistun aldraðra eða öryrkja

 

ENGLISH

Field 157:
Deduction against other grants and job-related payments

If a deduction is claimed for costs against grants for special projects or job-related payments, without it being an independent business operation, that deduction is entered in this field. The deduction can never be higher than the payment received.

Costs against adoption grants recognised as income from the Directorate of Labor are entered here, as is a deduction against transport payments, which can be a maximum of ISK 102,000. The same applies to the cost due to physical fitness, which can be a maximum of ISK 60,000.

These costs must be itemised and explained in detail in a special summary that must accompany the return (a special sub-sheet on the online return that opens when you click on Transfer deduction). Total cost according to the summary is then entered in field 157. Deductions are not permitted against grants for personal expenses, e.g. for the purchase of spectacles, the purchase of hearing aids, in vitro fertilisation, cancer screening, adoptions, dental repairs, physiotherapy, psychological services, stays in healthcare institutions and funerals.

If incidental contractor payments are endorsed in box 196 in section 2.3, deductions against them can not be entered in field 157. Then you need to transfer the amount (income) to the operating sheet (RSK 4.10, 4.11, 4.08 or 1.04) and enter the deduction within that sheet.

Deductions due to care:

Click on the section title below for more information on deductions for care payments.

POLSKI

Pole 157:
Odliczenia od innych dofinansowań i wypłat związanych z pracą W przypadku żądania odliczenia kosztów od dofinansowań do szczególnych projektów lub wypłat związanych z pracą, które nie dotyczą własnej działalności gospodarczej, należy umieścić odliczenie w tym polu. Odliczenie nie może nigdy być wyższe niż otrzymana wypłata.

Koszt odliczany od dofinansowania do adopcji z Vinnumálastofnun, wliczanego do dochodu, umieszczany jest w tym miejscu. Podobnie odliczenie od wypłat na transport, które może wynosić maksymalnie 102 000 kr. To samo dotyczy kosztów uprawiania sportu, które mogą wynosić maksymalnie 60 000 kr.

Należy wyszczególnić te koszty w specjalnym zestawieniu, które trzeba dołączyć do zeznania (specjalna podstrona w zeznaniu internetowym, która otwiera się po kliknięciu Færa frádrátt (przenieś odliczenie)). Łączne koszty według zestawienia są następnie umieszczane w polu 157. Odliczenie nie jest dozwolone od dofinansowań na osobiste wydatki, np. z powodu zakupu okularów, aparatów słuchowych, zapłodnienia pozaustrojowego, badań wykrywających raka, adopcji, leczenia zębów, fizjoterapii, usług psychologa, pobytu w instytucjach leczniczych oraz pochówku.

Jeśli wpisane są wypłaty dla podwykonawców w polu 196 w rozdziale 2.3, nie ma możliwości wpisania odliczenia od nich w polu 157. Wówczas należy przenieść kwotę (dochód) na stronę dot. działalności – rekstrablað (RSK 4.10, 4.11, 4.08 lub 1.04) i umieścić odliczenie na tej stronie.

Odliczenie związane z opieką:

Kliknij nazwę rozdziału poniżej, aby uzyskać dokładniejsze informacje o odliczeniu od wypłat związanych z opieką.

 

Fara efst á síđuna ⇑