Leiđbeiningar um rafrćn skil, sótt 14.7.2024 20:15:14


Ξ Valmynd

1.10  Dvalartími - Búseta á Íslandi hluta úr ári

Hjá þeim sem flutt hafa til eða frá landinu á árinu 2021 eru dagsetningar áritaðar í kafla 1.6 á vefframtali. Það eru brottflutnings- og/eða komudagar, eins og þeir eru skráðir í þjóðskrá. Kaflinn birtist ekki hjá þeim sem voru búsettir á Íslandi allt árið.
Telji framteljandi dagsetningar rangar þarf hann að leiðrétta þær. Ef áritun vantar, þarf framteljandi að skrá dagsetningar sjálfur.
Fara þarf vandlega yfir komu- og brottfarardagsetningar og staðfesta með þar til gerðu haki í kafla 1.6 að þessar upplýsingar séu réttar.

Þeir sem hafa dvalið tímabundið á Íslandi vegna vinnu á tekjuárinu, án þess að hafa flutt lögheimilið til landsins, þurfa að færa inn komu- og brottfarardag. Velja þarf „Ný lína“ ef um er að ræða fleiri komu- og brottfarardaga.

Þeir aðilar sem eru búsettir á Íslandi (skráð lögheimili hér á landi), en eru fjarverandi um stundarsakir vegna orlofs, veikinda eða annarra hliðstæðra atvika, eiga ekki að færa í þennan kafla upplýsingar um komu og/eða brottfarartíma.

Lífeyrisþegar búsettir erlendis eiga ekki að færa upplýsingar í þennan kafla, þrátt fyrir tilfallandi dvöl á landinu.

Þeir aðilar sem flytja til eða frá landinu á tekjuárinu og fá áritaðan komu-/brottfarardag, en eru með lífeyrisgreiðslur, greiddar atvinnuleysisbætur eða greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði utan dvalartíma, þurfa að setja athugasemd um það í kafla 1.4.

 

ENGLISH

Period of residence – Residence in Iceland part of the year

For those who have moved to or from Iceland in the year 2021, the dates are endorsed in section 1.6 on the online return. These are the departure and/or arrival dates, as they are registered in Registers Iceland. The section does not appear for those who lived in Iceland all year round.
If the taxpayer considers the dates incorrect, they must correct them. If an endorsement is missing, the taxpayer must record the dates themselves.

The dates of arrival and departure need to be carefully reviewed and confirmed by checking the box in section 1.6 to make sure that this information is correct.

Those who have stayed in Iceland temporarily for work during the income year, without having moved their legal domicile to the country, must enter the date of arrival and departure. “New line” must be selected in the case of multiple arrival and departure days.

Those persons who reside in Iceland (registered domicile in this country) but who are temporarily absent due to vacation, illness or other similar events, should not include information on arrival and/or departure dates in this section.

Pensioners residing abroad should not enter information in this section, despite occasional stays in the country.

Those who move to or from Iceland during the income year and receive an endorsed date of arrival/departure but who have pension payments, paid unemployment benefits or payments from the Maternity/Paternity Leave Fund outside their period of stay, must comment on this in section 1.4. 

POLSKI

Okres pobytu – pobyt w Islandii przez część roku

U osób, które przeprowadziły się do kraju lub wyprowadziły się z niego w 2021 roku, daty są naniesione w rozdziale 1.6 w zeznaniu internetowym. Są to daty wyprowadzki lub przyjazdu, zgodnie z zapisem w rejestrze narodowym. Rozdział nie wyświetla się u osób, które mieszkały w Islandii przez cały rok.
Jeśli składający zeznanie uznaje, że informacje są błędne, powinien je poprawić. Jeśli brakuje naniesienia dat, składający zeznanie musi wpisać je we własnym zakresie.

Należy dokładnie sprawdzić daty wyjazdu i przyjazdu oraz potwierdzić poprzez zaznaczenie w rozdziale 1.6, że informacje są prawidłowe.

Osoby, które przebywały tymczasowo w Islandii z powodu pracy w roku dochodowym, bez przenoszenia adresu zameldowania do kraju, muszą wpisać dzień przyjazdu i wyjazdu. Należy wybrać „Ný lína” (nowy rząd) w przypadku większej liczby dni przyjazdu i wyjazdu.

Osoby zamieszkałe w Islandii (zameldowane w kraju), lecz czasowo nieobecne z powodu urlopu, choroby lub innych porównywalnych okoliczności, nie powinny umieszczać w tym rozdziale informacji o datach przyjazdu i/lub wyjazdu.

Emeryci i renciści zamieszkali za granicą nie powinni zamieszczać informacji w tym rozdziale, mimo chwilowego pobytu w kraju.

Osoby przeprowadzające się z lub do kraju w roku dochodowym i mające naniesiony dzień przyjazdu/wyjazdu, lecz otrzymujące wypłaty emerytury/renty, zasiłku dla bezrobotnych lub z Funduszu wypłat rodzicielskich poza okresem pobytu powinny umieścić odpowiednią uwagę w rozdziale 1.4.

 

Fara efst á síđuna ⇑