Leiđbeiningar um rafrćn skil, sótt 23.7.2024 14:26:51


Ξ Valmynd

1.2  Ósk um samsköttun

Par í óvígðri sambúð, sem ekki hefur áður fengið samsköttun (og er með fjölskyldumerkinguna 7 á framtali) getur sótt um samsköttun í lið 1.2. Ef talið er fram á vefnum þarf að staðfesta umsóknina með því að skrá hvort sinn veflykil í reiti sem upp koma þegar framtalið er opnað í fyrsta sinn. Sambúðarfólk sem áður hefur fengið samsköttun (og er með fjölskyldumerkinguna 6 á framtali) fær sameiginlegt framtal og hjá þeim er búið að merkja við ósk um samsköttun.

Sambúðarfólk með fjölskyldumerkingu 1, 2 eða * sem telur sig eiga rétt á samsköttun sækir um hana með því að merkja við umsókn um samsköttun á fyrstu síðu framtals og skrá kennitölu sambúðarmanns/-konu. Þetta þarf að gera á framtölum beggja svo umsóknin sé tekin gild.

Framtal hjóna
Hjón skila sameiginlegu framtali. Hvort um sig fyllir út sína forsíðu og tekjusíðu. Í lið 1.1 eru árituð nöfn barna á framfæri þeirra, yngri en 18 ára. Upplýsingar um fjármagnstekjur, eignir og skuldir eru á sameiginlegum síðum. Hjón bera sameiginlega ábyrgð á sköttum sem á eru lagðir samkvæmt framtalinu. Skila ber framtalinu og fylgiskjölum þess í einu lagi.

Á giftingarári geta hjón valið um að telja fram og skattleggjast saman allt árið eða að telja fram tekjur sínar í sitt hvoru lagi fram að giftingardegi en sem hjón frá þeim degi til ársloka. Sé seinni kosturinn valinn skal óska eftir sérsköttun fram að stofnun hjúskapar í athugasemdareit á forsíðu. Eignatekjur, eignir og skuldir skal telja fram sameiginlega.

Staðfest samvist
Par í staðfestri samvist er skattlagt eins og hjón. Á því ári sem samvist er staðfest er valkvætt hvort talið er fram sameiginlega fyrir allt árið eða í sitt hvoru lagi fram að staðfestingardegi og sameiginlega frá þeim degi til ársloka (þá verður að telja fram á pappír).

Samskattað sambúðarfólk - heimild til samsköttunar
Par í óvígðri sambúð á rétt á að telja fram og vera skattlögð sem hjón, sem í samvistum eru, enda óski þau þess bæði skriflega við skattyfirvöld. Með óvígðri sambúð er átt við sambúð tveggja einstaklinga sem uppfylla skilyrði fyrir að vera skráð í sambúð í þjóðskrá enda eigi þau barn saman eða von á barni saman eða sambúðin hefur varað í samfellt eitt ár hið skemmsta. Sé óskað samsköttunar færast tekjur og eignir á sameiginlegt skattframtal. Skattlagning fer eftir sömu reglum og gilda um hjón. Hafi sambúðarfólk verið samskattað á sl. ári fær það framtal með sameiginlegu eignablaði, eins og hjón.
Það athugist að sambúðarfólk sem skilar sameiginlegu skattframtali ber sameiginlega ábyrgð á að staðið sé skil á þeim sköttum sem lagðir eru á samkvæmt skattframtalinu.

Sambúðarfólk sem ekki er samskattað
Sambúðarfólk sem uppfyllir skilyrði fyrir samsköttun, en óskar ekki samsköttunar, skilar hvort sínu framtali. Barnabætur og vaxtabætur reiknast samt sem áður eins og hjá hjónum og skiptast jafnt á milli þeirra við álagningu. Börn á heimili þeirra eru skráð í lið 1.1 hjá báðum.
Sambúðarfólk sem var samskattað á síðasta ári og óskar ekki samsköttunar í ár, þarf að telja fram á pappír.

Hjónaskilnaður, samvistarslit, sambúðarslit
Hjón, sem hafa skilið eða slitið samvistum og sambúðarfólk sem slitið hefur sambúð á árinu fá ekki sameiginlegt framtal. Þau geta valið um að telja fram hvort í sínu lagi allt árið eða að telja sameiginlega fram til skilnaðardags en í sitt hvoru lagi frá þeim degi til ársloka.

Hafi hjón samnýtt persónuafslátt þannig að annað hefur nýtt persónuafslátt hins á staðgreiðsluárinu, skal telja þannig nýttan persónuafslátt þeim fyrrnefnda til góða en skerða persónuafslátt hins síðarnefnda sem því nemur. Gera skal sérstaka grein fyrir þessari nýtingu í athugasemdum í lið 1.4 á framtali.

Andlát maka
Á andlátsári annars hjóna er eftirlifandi maka heimilt að telja fram tekjur sínar og hins látna eins og um hjón sé að ræða allt árið en persónuafsláttur fyrir hinn látna reiknast í 9 mánuði frá og með andlátsmánuði. Réttur til að nýta persónuafslátt og telja fram tekjur eins og hjá hjónum færist yfir áramót og helst þar til 9 mánaða tímabilið er liðið.

Eftirlifandi maki getur óskað sérsköttunar frá andlátsdegi maka til ársloka. Þá þarf að skila sameiginlegu framtali fram að andlátsdegi, en sérframtölum fyrir hinn eftirlifandi og dánarbú hins látna frá þeim tíma og til ársloka.
 

ENGLISH

Request for joint taxation

Individuals in cohabitation who have not previously received joint taxation (and have the family marking 7 on their return) may apply for joint taxation in section 1.2. If the tax return is submitted online, the application must be verified by entering the web key for both individuals in the fields that come up when the tax return is opened for the first time. Cohabitants who have previously received joint taxation (and have the family marking 6 on their return) will receive a joint return, and their joint taxation request will already be checked.

Cohabitants with a family marking of 1, 2, or * who believe they are eligible for joint taxation apply for it by checking the request for joint taxation on the first page of the return and entering the cohabitant’s ID number. This must be done on both tax returns in order for the application to be considered valid.

Tax return of spouses
Spouses submit a joint tax return. Each fills in their own front page and revenue page. In section 1.1, endorse the names of children supported by them, who are under the age of 18. Information on capital gains, assets and debts is provided on the joint pages. Spouses are jointly liable for any taxes levied based on the tax return. The tax return and supporting documents must be submitted in one single document.

In their marriage year, spouses may choose to declare and be taxed jointly for the whole year or to declare their earnings individually until the date of marriage and then as spouses from that date until the end of the year. If the second option is selected, a special taxation should be requested up to the time of the marriage in the comments box on the front page. Asset income, assets and liabilities shall be declared jointly.

Registered cohabitation
A couple in a registered cohabitation is taxed like spouses. In the year in which cohabitation is established, it is optional whether to declare jointly for the entire year or separately up to the date of verification and jointly from that date until the end of the year (then it must be declared on paper).

Jointly-taxed cohabitants – authorisation for joint taxation
A couple in unwed cohabitation have the right to declare taxes and be taxed as a married couple, provided that they both request it in writing to the tax authorities. Unwed cohabitation means the cohabitation of two individuals who are eligible to be registered in a cohabitation in the national registry if they have a child together or are expecting a child together or if the cohabitation has lasted continuously for at least one year. If joint taxation is requested, income and assets are transferred to the joint tax return. Taxation is governed by the same rules that apply to spouses. If the cohabitants have been jointly taxed the previous year, they will receive a return with a joint assets page, like a married couple.
It should be noted that cohabitants filing a joint tax return are jointly liable for paying the taxes imposed according to the tax return.

Cohabitants without joint taxation
Cohabitants who qualify for joint taxation, but who do not request joint taxation, each file a tax return. However, child benefits and interest tax rebates are calculated as with spouses and are equally divided at the time of the tax assessment. Children in their household are listed in section 1.1 for both.
Cohabitants who were jointly taxed last year and do not request joint taxation this year must declare on paper.


Divorce, separation, end of cohabitation
Spouses who have divorced or separated and cohabitants who have ended their cohabitation during the year will not receive a joint tax return. They may choose to declare individually for the whole year or to declare jointly until the date of separation and then individually from that date until the end of the year.

If spouses have shared their personal tax credit in such a way that one partner has used the personal tax credit of the other in the year of tax withheld as earned, then the personal tax credit utilised in such a way is to be declared as profit for the first partner, and the personal tax credit of the latter reduced accordingly. This use of personal tax credit is to be specifically accounted for in the comments box in section 1.4. on the tax return.

Death of a spouse
In the year of the death of one of the spouses, the surviving spouse is entitled to declare their income and that of the deceased spouse as if they were a married couple for the entire year, while the personal tax credit for the deceased is calculated for 9 months starting from the month of death. The right to use the personal tax credit and declare income as with spouses is transferred over the end of the year and is valid until the 9-month period has elapsed.

The surviving spouse can apply for special taxation from the date of the spouse’s death until the end of the year. A joint return must be submitted until the day of death, but special returns are submitted for the survivor and the deceased’s estate from that time until the end of the year.

 

POLSKI

Wniosek o wspólne opodatkowanie

Osoby w związku nieformalnym, które wcześniej nie były wspólnie opodatkowane (i mają oznaczenie rodziny 7 w zeznaniu), mogą wnioskować o wspólne opodatkowanie w pozycji 1.2. W przypadku składania zeznania przez internet należy potwierdzić wniosek przez wpisanie poszczególnych kodów internetowych (veflykil) w polach, które pojawiają się przy pierwszym otwarciu zeznania. Konkubenci, którzy już wcześniej byli wspólnie opodatkowani (i mają oznaczenie rodziny 6 w zeznaniu), otrzymują wspólne zeznanie z zaznaczoną opcją wspólnego opodatkowania.

Konkubenci z oznaczeniem rodziny 1, 2 lub *, mający prawo do wspólnego opodatkowania, wnioskują o nie poprzez zaznaczenie wniosku o wspólne opodatkowanie na pierwszej stronie zeznania i wpisanie numeru ewidencyjnego (kennitala) konkubenta/konkubiny. Żeby wniosek uznano za ważny należy to zrobić w zeznaniach obu osób.

Zeznanie podatkowe małżonków
Małżonkowie składają wspólne zeznanie podatkowe. Oboje osobno wypełniają pierwszą stronę oraz stronę z dochodami. W pozycji 1.1 wpisuje się imiona dzieci poniżej 18. roku życia pozostające na ich utrzymaniu. Informacje o dochodach kapitałowych, majątku oraz długach znajdują się na wspólnych stronach. Małżonkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za podatki naliczone na podstawie zeznania. Zeznanie oraz jego załączniki należy złożyć razem.

W roku zawarcia małżeństwa małżonkowie mogą wybrać między wspólnym rozliczeniem i opodatkowaniem przez cały rok lub rozliczeniem swojego dochodu oddzielnie do dnia ślubu, a jako małżonkowie od tego dnia do końca roku. W przypadku wyboru drugiej opcji należy zawnioskować o oddzielne opodatkowanie do momentu zawarcia małżeństwa w polach przeznaczonych na uwagi na pierwszej stronie. Dochody z majątku, majątek oraz długi należy rozliczyć wspólnie.

Zatwierdzony związek (Staðfest samvist)
Para w zatwierdzonym związku jest opodatkowana jak małżeństwo. W roku zatwierdzenia związku można wybrać między wspólnym rozliczeniem przez cały rok lub rozliczeniem swojego dochodu oddzielnie do dnia zatwierdzenia związku, a wspólnie od tego dnia do końca roku (wówczas trzeba złożyć wydrukowane zeznanie).

Konkubenci opodatkowani wspólnie – podstawa prawa wspólnego opodatkowania
Para w nieformalnym związku ma prawo do rozliczania i opodatkowania na tych samych zasadach, co małżonkowie we wspólnym pożyciu, jeśli oboje zgłoszą to pisemnie do władz podatkowych. Poprzez nieformalny związek rozumie się konkubinat dwóch osób, które spełniają warunki zarejestrowania konkubinatu w rejestrze narodowym, jeśli mają wspólnie dziecko albo oczekują wspólnie dziecka lub konkubinat trwa nieprzerwanie przynajmniej od roku. W przypadku wnioskowania o wspólne opodatkowanie dochody i majątek są umieszczane na wspólnym zeznaniu podatkowym. Opodatkowanie odbywa się według tych samych zasad, jakie obowiązują małżonków. Jeśli konkubenci byli wspólnie opodatkowani w ubiegłym roku, otrzymują zeznanie ze wspólną stroną na majątek, tak jak małżonkowie.
Prosimy zwrócić uwagę, że konkubenci, którzy składają wspólne zeznanie podatkowe, ponoszą wspólną odpowiedzialność za rozliczenie podatków nałożonych według zeznania podatkowego.

Konkubenci, którzy nie są wspólnie opodatkowani
Konkubenci spełniający warunki do wspólnego opodatkowania, ale niewnioskujący o nie, składają oddzielne zeznania. Świadczenia na dziecko (barnabætur) i ulga odsetkowa (vaxtabætur) są jednak wyliczane jak dla małżonków i dzielą się między nich po równo przy naliczaniu opłat. Dzieci zamieszkałe u nich są u obu osób wpisane w pole 1.1.
Konkubenci, którzy byli wspólnie opodatkowani w roku ubiegłym, lecz w obecnym roku chcą rozliczać się oddzielnie, muszą złożyć pisemne zeznanie.


Rozwód, zakończenie związku, zakończenie konkubinatu
Małżonkowie, którzy się rozwiedli lub przestali mieszkać wspólnie, oraz konkubenci, którzy przestali mieszkać razem w ciągu roku, nie otrzymują wspólnego zeznania. Mogą wybrać między wspólnym rozliczeniem przez cały rok lub wspólnym rozliczeniem do dnia rozstania, a oddzielnym od tego dnia do końca roku.

Jeśli małżonkowie wspólnie wykorzystywali kwotę wolną od podatku (persónuafsláttur), tak że jedno z nich korzystało ze zwolnienia drugiego w czasie roku podatkowego, należy pierwszemu z nich zwrócić uprawnienie do kwoty wolnej od podatku, a drugiemu odliczyć odpowiednią kwotę. Należy zaznaczyć ten sposób wykorzystania kwoty wolnej od podatku w uwagach w pozycji 1.4 w zeznaniu.

Śmierć małżonka
W roku śmierci jednego z małżonków osoba pozostająca przy życiu ma prawo rozliczyć dochody swoje i zmarłego na zasadach obowiązujących małżonków przez cały rok, lecz kwota wolna od podatku przypisana do zmarłego jest liczona przez 9 miesięcy od miesiąca zgonu. Prawo do wykorzystania kwoty wolnej od podatku oraz rozliczenia dochodu na zasadach obowiązujących małżonków przenoszone jest na kolejny rok i utrzymuje się do końca 9-miesięcznego okresu.

Małżonek pozostający przy życiu może wnioskować o oddzielne opodatkowanie od dnia zgonu małżonka do końca roku. Wówczas należy złożyć wspólne zeznanie do dnia zgonu, a oddzielne zeznania dla osoby pozostającej przy życiu oraz masy spadkowej zmarłego od tego dnia do końca roku.

 

Fara efst á síđuna ⇑