Leiđbeiningar um rafrćn skil, sótt 14.7.2024 18:58:01


Ξ Valmynd

1.8.7  Flutningar upplýsinga af sundurliđunarblađi á framtal

Ekki eru allar upplýsingar sem fram koma á sundurliðunarblaði áritaðar á framtal. Í einhverjum tilfellum eru upplýsingar birtar á sundurliðunarblaði framteljendum til upplýsingar og stuðnings við framtalsgerðina. Í öðrum tilvikum þurfa framteljendur sjálfir að taka afstöðu til þess hvaða kafla framtals upplýsingarnar tilheyra.
Til að einfalda framtalsgerðina enn frekar hafa upplýsingar, um fasteignir, lán frá Íbúðalánasjóði og ýmsum öðrum lánastofnunum, s.s. lífeyrissjóðum, verið fluttar á sérstakt svæði á sundurliðunarblaði með vefframtalinu þar sem framteljendur taka síðan afstöðu til þess hvar á framtali upplýsingarnar lenda.
 

Eftir atvikum þarf að velja í hvaða kafla framtals flytja á upplýsingarnar eða hvort flutningi er sleppt. Það gæti t.d. átt við í þeim tilvikum þegar eignir tilheyra rekstri eða hafa þegar verið færðar á framtal. Í hverjum kafla þarf bæði að merkja við þær upplýsingar sem þú vilt flytja á skattframtal og þær upplýsingar sem ekki á að flytja. Einungis er hægt að flytja upplýsingar einu sinni á framtal. Ekki er hægt að afturkalla flutning af sundurliðunarblaðinu, en eftir flutning er hægt að leiðrétta á framtalinu sjálfu.

ENGLISH

Transfer of information from the itemisation sheet to the tax return

Not all information contained in the itemisation sheet is endorsed on the tax return. In some cases, information is published on the itemisation sheet to provide taxpayers with information and support in filing the tax return. In other cases, the taxpayers themselves must decide which section of the tax return the information belongs to.

To further simplify the filing of tax returns, information on real estate, loans from the Housing Financing Fund and various other credit institutions, e.g. pension funds, have been transferred to a special area on the itemisation sheet with the online return, where taxpayers then take a position on where the information ends up on the return.

Depending on the circumstances, you must choose to which section of the return the information is to be transferred or whether the transfer is omitted. This could e.g. apply to cases where assets belong to operations or have already been transferred to the return. In each section, you need to mark both the information you want to transfer to the tax return and the information that you do not want to transfer. Information can only be transferred once per return. It is not possible to withdraw the transfer from the itemisation sheet, but after the transfer, the tax return itself can be corrected.

POLSKI

Przeniesienie informacji z wyszczególnienia do zeznania

Nie wszystkie informacje ze strony z wyszczególnieniem (sundurliðunarblað) nanoszone są na zeznanie. W niektórych przypadkach informacje są zamieszczane na wyszczególnieniu w celu wyjaśnień oraz pomocy przy wypełnianiu zeznania. W innych sytuacjach osoby składające zeznanie muszą same określić, którego pola zeznania dotyczą informacje.

Aby dodatkowo ułatwić wypełnianie zeznania, informacje o nieruchomościach, pożyczkach z Íbúðalánasjóður oraz innych instytucji kredytowych, np. funduszy emerytalnych, umieszczono w specjalnym polu na stronie z wyszczególnieniem w zeznaniu składanym przez internet, a osoby składające zeznanie następnie same określają, w którym polu mają się znaleźć informacje.

 

Zależnie od okoliczności należy wybrać, w którym rozdziale zeznania należy umieścić informacje lub czy ich nie umieszczać. Może to na przykład dotyczyć sytuacji, w której majątek przynależy do działalności gospodarczej lub został już wcześniej naniesiony na zeznanie. W każdym rozdziale należy zaznaczyć zarówno informacje, które mają zostać przeniesione do zeznania, jak i te, których nie planuje się przenosić. Informacje mogą zostać przeniesione do zeznania tylko raz. Nie można cofnąć przeniesienia z wyszczególnienia, ale po przeniesieniu można dokonać korekty już w zeznaniu.

Nánar:

 

Fara efst á síđuna ⇑