Leiđbeiningar um rafrćn skil, sótt 23.7.2024 14:43:19


Ξ Valmynd

2.2.4  Önnur hlunnindi

Önnur hlunnindi

Í reit 135 færist samtala annarra hlunninda. Á það t.d. við um fatnað, fæði, ökutæki önnur en bifreiðir, fríar ferðir, áskriftir fjölmiðla, tryggingar, síma, tölvur, svo og framlög og gjafir.
Húsnæðishlunnindi skal færa í reit 136.
 
Vélknúin ökutæki
Umráð yfir vélknúnum ökutækjum öðrum en bifreiðum skal færa til tekna sem hlutfall af kaupverði tækisins sem hér segir:
 
Tæki sem tekið var í notkun á árunum 2015, 2016 eða 2017
26%
Tæki sem tekið var í notkun á árunum 2012, 2013 eða 2014 21%
Tæki sem tekið var í notkun á árunum 2011 eða fyrr 18%

Í stað framangreindrar aðferðar við ákvörðun á verði tækis og það hlutfall af verði sem þar er kveðið á um er heimilt að miða útreikninga á hlunnindum við 28% af upphaflegu kaupverði tækis­ins samkvæmt eignaskrá launagreiðanda. Sé þessi aðferð notuð er heimilt að færa verð tækis­ins niður um 10% á ári, í fyrsta skipti á árinu eftir kaupár en mest þannig að viðmiðunarverð til útreikn­ings á hlunnindum verði aldrei lægra en 50% af kaupverði tækisins. Heimild til að nýta þessa aðferð við útreikningana tekur til tækja sem keypt eru á árinu 2014 og síðar.

Einkaflugvélar
Færa skal til tekna 200.000 kr. á hvern byrjaðan flugtíma vegna ferða í einkaþágu.

Fatahlunnindi
Fatahlunnindi skal telja til tekna á kostnaðarverði. Undanþeginn er einkennisfatnaður og nauðsynlegur öryggis- og hlífðarfatnaður sem starfsmenn fá til afnota og er ætlað að nota við störf sín.  Það sama á við um fatnað sem er auðkenndur eða merktur launagreiðanda, og einkum er nýttur vegna starfa í þágu hans.
 
Ekki skal reikna launþega til tekna nauðsynlegan öryggis- eða hlífðarfatnað sem launagreiðandi afhendir honum til afnota við störf hans, þ.m.t. er sá öryggis- og hlífðarfatnaður sem launagreiðendum er skylt skv. lögum, stjórnvaldsfyrirmælum og kjarasamningum að afhenda launþegum án endurgjalds.
 
Fæðishlunnindi
Fæðishlunnindi færast til tekna í samræmi við hlunnindamat ríkisskattstjóra.
Láti launagreiðandi starfsmanni sínum í té fæði á lægra verði en skattmat ríkisskattstjóra segir til um skal telja mismuninn til tekna. Sérhver önnur fæðishlunnindi, sem látin eru launamanni og fjölskyldu hans í té endurgjaldslaust, ber að telja til tekna á kostnaðarverði.
Fæði, sem launagreiðandi lætur starfsmanni og fjölskyldu hans í té endurgjaldslaust, skal metið starfsmanninum til tekna á árinu 2017 sem hér segir:
 
Krónur
Morgunverður
332
Hádegisverður eða kvöldverður
498
Fullt fæði á dag
1.327
 

Húsnæðishlunnindi
Ef launagreiðandi lætur starfsmanni sínum í té endurgjaldslaus afnot íbúðarhúsnæðis skulu þau metin starfsmanni til tekna á árinu 2017 sem hér segir:
Árleg afnot skulu metin til tekna sem jafngildi 5% af fasteignamati íbúðarhúsnæðisins, þ.m.t. bílskúrs og lóðar. Sú fjárhæð er margfölduð með gildistölu þess svæðis þar sem húsnæðið er sbr. eftirfarandi:
 Gildistala
Staðsetning
1,0
Reykjavík (þar með talið Kjalarnes), Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður
0,80    
Grindavík, Sandgerði, Garður, Reykjanesbær, Vogar, Akranes, Akureyri, Árborg, Hveragerði, Ölfus
0,70
Önnur sveitarfélög
 
Endurgjaldslausa orkunotkun (rafmagn og hita) skal telja til tekna á kostnaðarverði. Fylgi starfi launamanns kvöð um búsetu í húsnæði sem launagreiðandi lætur honum í té, er ríkisskattstjóra heimilt að lækka mat húsnæðishlunninda við álagningu opinberra gjalda ef launþegi telst ekki nýta húsnæðið að fullu. Íbúðarhúsnæði allt að 150 m2 að viðbættum 5 m2 fyrir hvern íbúa umfram 6 telst fullnýtt.

Eigi skal meta til tekna afnot af húsnæði í verbúðum eða vinnubúðum þar sem launamaður dvelur um takmarkaðan tíma í þjónustu launagreiðanda.
 
Hafi launþegi endurgjaldslaus afnot af orlofshúsnæði frá launagreiðanda sínum í fleiri en 10 daga á ári skal telja launþeganum til tekna með 3.000 kr. fyrir hvern dag sem umfram er. Það sama gildir um slík afnot fjölskyldumeðlims starfsmanns. Með orlofshúsnæði er í þessu sambandi átt við sumarbústaði og annað það húsnæði sem ætlað er til slíkrar notkunar, þ.m.t. íbúðir í þéttbýli.
 
Ekki skal telja til tekna starfsmanns greiðslu frá launagreiðanda, eða eftir atvikum stéttarfélagi, sem ætlað er að standa straum af kostnaði við leigu á orlofshúsnæði eða með öðrum hætti til greiðslu á orlofsdvöl, að því marki sem slík greiðsla fer ekki yfir 50.000 kr. á ári. Skilyrði er að starfsmaður leggi fram fullgilda og óvéfengjanlega reikninga fyrir greiðslu á kostnaði vegna orlofsdvalar þessarar.
 
Lán frá launagreiðanda
Sá sem fær vaxtalaust lán hjá launagreiðanda sínum eða fyrir milligöngu hans skal telja sér vaxtahagræðið til tekna. Telja skal til skattskyldra tekna mismun á vöxtum af lánum sem fengin eru hjá launagreiðanda, eða fyrir milligöngu hans, ef þeir eru lægri en þeir vextir sem birtir eru af Seðlabanka Íslands. Miða skal við stöðu láns í byrjun hvers mánaðar og almenna vexti þess mánaðar eins og það er birt í töflu um „bankavextir og dráttarvextir“ á heimasíðu Seðlabanka Íslands. Eftir atvikum skal miða við almenna vexti af verðtryggðum eða óverðtryggðum lánum. Sama á við um greiðslufresti og afborganir af kaupum á hlutabréfum eða öðrum eignum.

 

 

Fara efst á síđuna ⇑