Lei­beiningar um rafrŠn skil, sˇtt 14.7.2024 20:32:08


Ξ Valmynd

3.1  InnstŠ­ur Ý innlendum b÷nkum og sparisjˇ­um

Innstæður í innlendum bönkum og sparisjóðum
Hér skal færa allar innstæður í bönkum og sparisjóðum. Sama gildir um innstæður í innlánsdeildum samvinnufélaga og á orlofsfjárreikningum. Innstæður á gjaldeyrisreikningum í innlendum bönkum færast í íslenskum krónum á kaupgengi í árslok, sbr. gengisskráningu Seðlabanka Íslands, sjá http://www.sedlabanki.is/gengi/gengisskraning/.
Vextir af reikningum í innlánsstofnunum skulu teljast til tekna í reit 12 þegar þeir eru færðir eiganda til eignar á reikningi. Þó skulu vextir af reikningum þar sem höfuðstóll og vextir eru bundnir til lengri tíma en 36 mánaða ekki teljast til tekna fyrr en þeir eru greiddir eða greiðslukræfir.
 
Upplýsingar úr vefbönkum
Upplýsingar frá bönkum og sparisjóðum um innlánsreikninga eru áritaðar í kafla 3.1, 3.4 og 5.5 í framtalinu.
 

ENGLISH

Deposits in domestic banks and savings banks

All deposits in banks and savings banks shall be entered here. The same applies to deposits in the deposit divisions of co-operative societies and in holiday payments accounts. Deposits in foreign exchange accounts in domestic banks are entered in Icelandic krónur at the purchase price at the end of the year, cf. the exchange rate of the Central Bank of Iceland, see http://www.sedlabanki.is/gengi/gengisskraning/.
Interest payments from deposit accounts are to be included as income in field 12 when they are deposited and added to the owner’s account. Excepted are interest payments from accounts where the principal sum and interest payments are not paid for a period exceeding 36 months; these shall not be added to income until they are paid or can be claimed for payment.
 
 

POLSKI

Środki w krajowych bankach i kasach oszczędnościowych

W tym miejscu należy wpisać wszystkie środki w krajowych bankach i kasach oszczędnościowych. To samo dotyczy środków w depozytach spółdzielni oraz na rachunkach urlopowych. Środki na kontach walutowych w krajowych bankach należy wpisać w koronach islandzkich po cenie kupna waluty na koniec roku – por. kurs walut Seðlabanki Íslands, zob. http://www.sedlabanki.is/gengi/gengisskraning/.
Odsetki od rachunków w instytucjach depozytowych należy wliczyć do dochodu w polu 12 w momencie przekazania na własność właścicielowi konta. Ponadto odsetki od rachunków, na których kapitał i odsetki są lokowane na okres dłuższy niż 36 miesięcy, nie wliczają się do dochodu, dopóki nie są wypłacone lub dostępne do wypłaty.

 

Fara efst ß sÝ­una ⇑