Lei­beiningar um rafrŠn skil, sˇtt 14.7.2024 21:07:42


Ξ Valmynd

5.5  A­rar skuldir og vaxtagj÷ld

Skuldir vegna kaupa eða byggingar íbúðarhúsnæðis til eigin nota færast undir lið 5.2 en hér færast aðrar skuldir og vaxtagjöld af þeim. Hér skal meðal annars færa yfirdrátt á tékkareikningi og skuldir vegna greiðslukorta.
 
Verðtryggðar skuldir færast með áföllnum verðbótum í árslok. Óverðtryggðar skuldir færast á nafnverði eftir síðustu afborgun.
 
Skuldir í erlendri mynt skal telja á sölugengi í árslok.
Skuldir barna innan 16 ára færast einnig hér.
 
Áritaðar „Aðrar skuldir“
Á framtalið eru áritaðar undir þessum lið upplýsingar um námslán frá Menntasjóði námsmanna (LÍN), en þær eiga að stemma við yfirlit sem lánþegar geta nálgast á „Mínu svæði“ hjá LÍN.
Einnig eru árituð hér ökutækjalán frá tryggingarfélögum sem og fjármögnunarleigum ef ökutæki telst í eigu lántakanda og skuld vegna hvers ökutækis er skráð á framtalið.
Jafnframt eru frá og með framtali 2010 áritaðar hér flestallar aðrar skuldir sem skattyfirvöld fá vitneskju um frá fjármálastofnunum og öðrum aðilum, t.d. yfirdráttarskuldir, skuldir við greiðslukortafyrirtæki, skuldir opinberra gjalda o.fl.

Ýmsar lánaupplýsingar (5.2 eða 5.5)
Upplýsingar um lán frá bönkum, sparisjóðum, lífeyrissjóðum og verðbréfafyrirtækjum eru áritaðar á sundurliðunarblað og í flestum tilvikum einnig á framtal. Þegar ekki liggja fyrir upplýsingar um hvort þessi lán veita rétt til vaxtabóta eru þau ekki árituð á framtalið og þarf framteljandi sjálfur að færa þau á viðeigandi stað, þ.e. lið 5.2 á framtalið, ef þau eru vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota, annars í lið 5.5, eða á viðeigandi rekstrarblað ef þau tengjast rekstri. Á sundurliðunarblaðinu eru einnig lánaupplýsingar vegna ökutækja. Sé ekki ljóst hvort lánið sé vegna ökutækis sem notað er í rekstri eru lánin þó ekki árituð á framtalið heldur þarf framteljandi sjálfur að færa þau á viðeigandi stað.
 

ENGLISH

Other debts and interest expenditures

Debts for the purchase or construction of residential housing for own use are entered under section 5.2, but here other debts and interest expenditure from them are entered. This includes, among other things, overdrafts on checking accounts and credit card debts.


Various loan information (5.2 or 5.5)
Information on loans from banks, savings banks, pension funds and securities companies is endorsed on an itemisation sheet and in most cases also on the tax return. If it is not clear whether these loans provide the right to interest tax rebates, they are not endorsed on the tax return and the taxpayer must move them themselves to the appropriate place, i.e. housing loans in section 5.2, other loans in section 5.5, or to the relevant operating sheet if related to business activities. The itemisation sheet also contains loan information for vehicles. If it is not clear whether the loan is for a vehicle used in business activities, the loans are not endorsed on the return and the taxpayer must move them themselves to the appropriate place.
 

POLSKI

Inne długi i odsetki od zadłużenia

Długi związane z kupnem lub budową lokalu mieszkalnego na własny użytek umieszcza się w polu 5.2, a tu wpisywane są inne długi i odsetki od nich. Należy tu m.in. umieścić przekroczenie limitu na rachunku czekowym oraz zadłużenie na kartach płatniczych.


Różne informacje o kredytach (5.2 lub 5.5)
Informacje o kredytach z banków, kas oszczędnościowych, funduszy emerytalno-rentowych oraz biur maklerskich są wpisywane na stronę z wyszczególnieniem (sundurliðunarblað) i w większości przypadków również w zeznaniu. Jeśli nie wiadomo, czy te kredyty uprawniają do ulgi odsetkowej, nie są nanoszone na zeznanie, a osoba składająca zeznanie musi sama umieścić je w odpowiednim miejscu, tj. w pozycji 5.2 w zeznaniu, jeśli są związane z lokalem mieszkalnym na własny użytek, a w innych wypadkach w pozycji 5.5 lub na odpowiedniej stronie dotyczącej działalności, jeśli są związane z własną działalnością gospodarczą. Na stronie z wyszczególnieniem znajdują się również informacje o kredytach samochodowych. Jeśli nie jest jasne, czy kredyt wiąże się z pojazdem wykorzystywanym w działalności gospodarczej, nie jest on nanoszony na zeznanie, a osoba składająca zeznanie musi sama umieścić go w odpowiednim miejscu.

 

Fara efst ß sÝ­una ⇑